Chevalet de Tables

三角立体桌卡

打开尺寸: 294 x 210 mm

成品规格: 91 x 210 mm

装桢方式: 三角插卡

菜谱纸张: 350g, 单面覆光膜或亚膜

Format de données : (incl. 2,00 mm fond perdu): 298 x 214 mm
Format final (ouvert) : 294 x 210 mm
Format final (fermé) : 91 x 210 mm

双面立体桌卡

打开尺寸: 100 x 400 mm

成品规格: 100 x 150 mm

装桢方式: 三角插卡

菜谱纸张: 350g, 单面覆光膜或亚膜